Reference po objektih:

LETO 2016

AC odsek »AC A4-MMP Gruškovje, pododsek AC Draženci-MMP Gruškovje, II.b etapa –  (SKLOP 2)

MHE Činžat I in II

MHE Skomarje

MHE Oplotnica

Most čez Lučnico pri Podvolovjeku (CE0236) na RT-924

Avtobusna postaja Ljutomer

Izgradnja nove lakirnice v obratu Palfinger Maribor

Krožno križišče v naselju  Kozje

AC priključek Slovenska Bistrica

Izgradnja pločnika ob R2-430/0281 Stranice – Višnja vas, od km 0.250 do km 0.430

Ureditev ceste R1-221/1222 Hrastnik – Šmarjeta od km 1.870 do km 2.393 – skozi Dol pri Hrastniku

Deponija betonarna Ruše

Geodetski posnetek KEMOL d.o.o.

Občina Apače – hišni priključki

AC Baza DARS Maribor

RTP Lava, Trnovlje, Krško, Velenje, Mozirje, SG, Ravne, Štore

Garažna hiša UNION

Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – izvedba sklopa A

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš ter ureditev

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C, Podprojekt: Gradnja primarnih in sekundarnih cevovodov-sklop 1; Občina Apače

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju

LETO 2015

CRO Vrhnika

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C, Podprojekt: Gradnja primarnih in sekundarnih cevovodov-sklop 1; Občina Apače

Geodetski načrt po končani gradnji Ulica Pariške komune, Maribor

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju

Določitev največjih dovoljenih prometnih obtežb za premostitvene objekte na državnih cestah republike Slovenije v letu 2015

Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v občini Makole in Poljčane

Izvedbeni načrt za ureditev »MVNSP« odseka državne ceste R3-752, odsek Bukovžlak-Teharje, od km 0+680 do km 2+125

Sanacija plazu Krajnc na LC 203431

MS4 Radlje ob Dravi

Don Boskov center Maribor

Izdelava geodetskega posnetka za potrebe projektiranja električnih polnilnih postaj na AC

AC odsek »AC A4-MMP Gruškovje, pododsek AC Draženci-MMP Gruškovje, II.b etapa –  (SKLOP 2)

LETO 2014

Betonarna Ruše

Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v občini Makole in Poljčane

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C, Podprojekt: Gradnja primarnih in sekundarnih cevovodov-sklop 1

AC A2 Predor Karavanke-Podbrežje

AC odsek Slivnica-Pesnica, pododsek AC Ptujska cesta-Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847 in priključne ceste Nova Zrkovska cesta II etapa od km 1+905 do km 3+685

Vodovod KO Ruše in Lobnica

Garažna hiša Kozolec, Ljubljana

Don Boskov center Maribor

LC 102152 – cesta Hum-Gradišče in JP 603701

Geodetske izmere 37 objektov v upravljanju DARS na območju ACB Maribor in Murska Sobota

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.

LETO 2013

Medgeneracijski center – Semedela

Objekt Eles Dogoše

Kanalizacija, Glavni zbiralnik Hotinja vas – Rogoza

Cukrarna, Ljubljana

AC Slivnica-Draženci sklop A

Kanalizacija – Letališče Edvarda Rusjana Maribor

Betonarna Ruše

Trgovski objekt Tezno

Bazna postaja Vrbanjšek

Nadvoz VA0813 na razcepu Slivnica

OŠ Dušana Flisa Hoče

HE Moste

Poslovni center Maribor

Preplastitev R2-438/1306 Sladki vrh-Trate

Nova Zrkovska cesta

ČCP Pesnica

Gasilski dom Bohova

Zahodna obvoznica Maribor, IV etapa od Cesta Proletarskih brigad in Lackova (Streliška) cesta

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C, Podprojekt: Gradnja primarnih in sekundarnih cevovodov-  sklop 1; Občina Apače

LETO 2012

Betonarna Ruše

Kanalizacija Pernica III. Faza

AC Slivnica-Draženci, Sklop B, od km 0+000 do km 2+000

AC Slivnica-Draženci, Sklop B, od km 2+000 do km 14+850

Kanalizacija, Glavni zbiralnik Hotinja vas – Rogoza

Don Boskov center Maribor

Kaufzentrum – trgovski objekt Tezno

Medgeneracijski center – Semedela

VŠD Hoče

Vrtec Rogoza

Kanalizacija v občini Starše, kanal 8.1.0 in 8.1.12

Most prek Ljubljanice in podaljška Njegoševe ceste med Roško cesto in Zaloško cesto v Ljubljani

Lidl PE256, Litijska cesta, Ljubljana

Obnova občinskih cest v občini Šentilj:

  • JP 892-710 Dokl-Pešl,
  • LC 392-020 Šentilj-Srebotje
  • LC 392-060 Šentilj-Zgornja Kungota

Športna dvorana Hoče

IC Piramida

Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik – na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš

LETO 2011

Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik-Vodice na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš,trasa in objekti

Mrtvaški most v okviru operacije »Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljanici«

Hradeckega most preko Ljubljanice

Fabijanijev most

Studenški razgledi 2. Faza objekt A in B

Studenški razgledi 2. Faza objekt A in B

Lidl PE256, Litijska cesta, Ljubljana

Medgeneracijski center – Semedela

Vrtec »Sonček« Rogoza

Don Boskov center – Pastoralno učni objekt

Večnamenska športna dvorana v Hočah

Preplastitev Ptujske ceste od 1.4-84.33 km do 2.3+02.80km

LETO 2010

Titova cesta (Štajerska cesta) z navezavo na Športno rekreacijski park Stožice, dela Baragove in Vojkove ceste s pripadajočo komunalno, energetsko in prometno ureditvijo- odsek 2 in 3

Štajerska cesta z navezavo športnorekreacijskega parka Stožice, odsek Baragova-priključek stadion

Mercator Gornja Radgona

LETO 2009

Objekti in trasa na AC Slivnica-Draženci

Stadion Stožice v Ljubljani

Betonarna Ruše

LITIJA trgovska stavba LIDL

Izobraževalni center Piramida

Stadion Stožice v Ljubljani

LETO 2008

AC Maribor-Lenart, Razcep Dragučova

AC Maribor-meja Madžarska, odsek: Maribor-Lenart

AC Slivnica-Draženci, odsek: Slivnica-Hajdina

AC Slivnica-Draženci-Gruškovje, odsek: Slivnica-Hajdina sklop B in priključek Marjeta na Dravskem polju

AC Maribor-meja Madžarska, odsek: Spodnja Senarska-Vučja Vas

Objekti na AC Slivnica-Draženci

AC Slivnica-Draženci

LETO 2007

Posodobitev proge Pragersko – Ormož

color
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.geomass.si/wp/
#709c3e
style1
paged
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off